ДЕРЖАВНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ: БЕЗПЕКОВИЙ ВИМІР


DOI: https://doi.org/10.17721/2520-2626/2021.29.7

Olena Hazizova

Анотація


Дослідження зорієнтоване на визначення пріоритетів державної політики у сфері національно-патріотичного виховання учнівської молоді шляхом формування української ідентичності на основі національних цінностей українського народу.
В Україні в умовах воєнної агресії РФ та інформаційно-психологічного впливу, нав‘язуванні чужої ідентичності відбуваються активні зміни у суспільній свідомості, у системі цінностей, ідеалів та поширенні патріотичних настроїв. Важливу роль в цьому процесі відіграють законодавчі ініціативи, спрямовані на посиленні національних ціннісно-смислових ідентитетів українського суспільства. Формування національно-патріотичних цінностей учнівської молоді повинно стати пріоритетним напрямком державної політики, оскільки саме молодь найбільш активна частина населення України. Молода особа, перебуваючи в постійному динамічному розвитку ціннісно-емоційної сфери, виступає рушійною силою, від поглядів якої залежить розвиток української державності.
В основу «Стратегії національно-патріотичного виховання», затверджену Указом Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019 покладено ідеї зміцнення української державності як консолідуючого чинника розвитку суспільства, формування патріотизму та утвердження національних цінностей. Проте у статті актуалізується увага на недостатньому відображенні гуманітарної проблематики, зокрема ролі національних цінностей у формуванні національних інтересів і цілей в стратегічних безпекових документах України. Серед проблем, що потребують розв‘язання, в Концепції Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року зазначено несистемний характер формування активної громадянської позиції для утвердження національної ідентичності громадян на основі духовних цінностей Українського народу, національної самобутності та низький розвиток громадсько-патріотичного, військово-патріотичного та духовно-морального виховання. Таким чином, посилення національних ціннісно-смислових домінант при розробленні та впровадженні цілісної загальнодержавної політики національно-патріотичного виховання учнівської молоді сприятиме єдності та консолідації українського суспільства в умовах сучасних викликів та загроз.


Ключові слова


національні цінності; національна безпека; освіта; учнівська молодь; ідентичність; українознавство; інформаційна агресія

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Hai-Nyzhnyk P., Chuprii L. (2014). Natsionalni interesy, natsionalni tsinnosti ta natsionalni tsili yak strukturoformuiuchi chynnyky polityky natsionalnoi bezpeky. [National Interests, National Values, and National Goals as Structural Factors in the National Security Policy]. Hileia. Vol. 84 (5). Pp. 465–471. (in Ukrainian).

Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy schodo movy audiovizual'nykh (elektronnykh) zasobiv masovoi informatsii» [Law of Ukraine ―On Amendments to Certain Laws of Ukraine Concerning the Language of Audiovisual (Electronic) Mass Medi ‖ of 23.05.2017 No. 2054-VIII]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/lavs/shov/2054-19#Tekht (in Ukrainian).

Zakon Ukrainy «Pro povnu zahal'nu seredniu osvitu» vid 16.01.2020 № 463-IX. [Law of Ukraine ―On Complete General Secondary Education‖ of 16.01.2020 No. 463-IX]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/lavs/shov/463-20#Tekht (in Ukrainian).

Kontseptsiia Derzhavnoi tsilovoi sotsialnoi prohramy natsionalno-patriotychnoho vykhovannia na period do 2025 roku, skhvalena rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 9 zhovtnia 2020 r. № 1233-r [The Concept of the State Target Social Program of National-Patriotic Education for the Period till 2025, Approved by the Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine as of October 9, 2020 No 1233-r]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1233-2020-%D1%80 (in Ukrainian).

Korkishko О. (2004). Vykhovannia patriotyzmu molodshykh shkoliariv u pozaurochnii vykhovnii roboti : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk : spets. 13.00.07 «Teoriia i metodyka vykhovannia». [Teaching Junior Schoolchildren Patriotism in Extracurricular Educational Work] Abstract of Thesis for Candidate of Pedagogical Sciences degree. Specialty 13.00.07 ―Theory and Methods of Education‖. Luhansk, 23 p. (in Ukrainian).

Pеtrochko Zh. (2017). National Values as a Modern State and Social Priority. In: Teoretykometodychni problemy vykhovannia ditei ta uchnivskoi molodi: zbirnyk naukovykh prats [Theoretical and Methodological Problems of Educating Children and Youth: Collected Scientific Works], Vol. 21., Book. 2. Kyiv: Institute of Problems of Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, pp. 146–157. (in Ukrainian).

Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 12.05.2015 № 373-VIII «Pro vshanuvannia heroiv ATO ta vdoskonalennia natsionalno-patriotychnoho vykhovannia ditei ta molodi» [Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine as of 12.05.2015 № 373-VIII―On Honoring the Heroes of the ATO and Improving the National-Patriotic Education of Children and Youth‖]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/373-19#Text (in Ukrainian).

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 14 hrudnia 2016 r. № 988-r Pro skhvalennia Kontseptsii realizatsii derzhavnoi polityky u sferi reformuvannia zahal'noi seredn'oi osvity «Nova ukrains'ka shkola» na period do 2029 roku [Order of Cabinet of Ministers as of December 14, 2016 No 988-r On the Approval of Concept of Realization of State Policy in the Sphere of ―New Ukrainian School General Secondary Education Reforms for the Period till 2029] URL: https://zakon.rada.gov.ua/lavs/shov/988-2016-%D1%80. (in Ukrainian).

Sytnik G.P. (2004), Derzhavne upravlinnia u sferi zabezpechennia natsionalnoi bezpeky Ukrainy: teoriia i praktyka. [Public administration in the field of national security of Ukraine: Theory and Practice], Dr. Sc. Thesis, Theory and History of Public Administration, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, 36 p. (in Ukrainian).

Stratehiia natsionalnoi bezpeky Ukrainy, zatverdzhena Ukazom Prezydenta Ukrainy vid 14 veresnia 2020 roku № 392/2020. [Strategy of National Security of Ukraine Policy, Approved by the President of Ukraine Decree as of September 14, 2020, No 392/2020]. URL: https://vvv.president.gov.ua/dotsuments/3922020-35037 (in Ukrainian).

Stratehiia natsionalno-patriotychnoho vykhovannia, zatverdzhena Ukazom Prezydenta Ukrainy vid 18 travnia 2019 r. № 286/2019. [Strategy of National- Patriotic Education, Approved by the President of Ukraine Decree as of May 18, 2019, No 286/2019]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/lavs/shov/286/2019#n11 (in Ukrainian).

Ukaz Prezydenta Ukrainy № 534 vid 1 hrudnia 2016 r. «Pro priorytetni zakhody shchodo spryiannia zmitsnenniu natsionalnoi yednosti ta konsolidatsii ukrainskoho suspilstva, pidtrymky initsiatyv hromadskosti v tsij sferi» [Decree of the President of Ukraine No 534 as of December 1, 2016, ―On Priority Measures regarding the Support of National Unity and Consolidation of the Ukrainian Society, Support of Public Initiative in This Sphere‖]. URL: https://vvv.president.gov.ua/dotsuments/5342016-20814 (in Ukrainian).

Zhdanov I., ed., et al. (2016). Tsinnisni oriientatsii suchasnoi ukrainskoi molodi. Shchorichna dopovid Prezydentu Ukrainy, Verkhovnii Radi Ukrainy pro stanovyshche molodi v Ukraini (za pidsumkamy 2015 roku). [Value Orientations of Modern Ukrainian Youth. Annual Report to the President of Ukraine, the Verkhovna Rada of Ukraine on the Situation of Youth in Ukraine (following the results of 2015)]. Кyiv: State Institute of Family and Youth Policy, 200 p. (in Ukrainian).

Yankovska Z. O., Sorochuk L. V. (2020). Antropolohichni vymiry ukrayinsʹkoyi kulʹtury (v konteksti arkhetypu Mudroho Staroho). [Anthropocentric dimensions of Ukrainian culture (in the context of the archetype of the Wise Old Man)]. Anthropological Measurements of Philosophical Research. Vol. 18. pp. 87–101. (indexed in Web of Science CC). URL: http://ampr.diit.edu.ua/issue/archive (in Ukrainian).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.