Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Українознавчий альманах?
Увійдіть на сайт

 

Керівництва для авторів

 1. Загальні вимоги до тексту статті
  1. До друку мають подаватися лише оригінальні, раніше не опубліковані статті.
  2. Обсяг статті не повинен перевищувати 1, 0 авт. арк. (40 тис. знаків) разом з метаданими та переліками літератури.
 2. Подані на розгляд редакційної колеґії статті мають відповідати встановленим вимогам і містити такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з дослідження. Текст статті подається стандартним шрифтом Times New Roman, кегль 14.
 3. Метадані. Стаття повинна містити послідовно викладені метадані українською і англійською мовами:  УДК; відомості про автора/авторів (науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи); ОRCID; e-mail; назва публікації; структурована анотація (не менше 1800 знаків з пробілами); ключові слова. Порядок оформлення метаданих наведено в зразку оформлення статті у додатку 1.
 4. Нумерований список літератури в алфавітному порядку згідно кириличного алфавіту (див. додаток 1). Посилання на джерела у тексті статті подаються в квадратних дужках із зазначенням номера позиції в списку літератури і сторінки.
 5. References – транслітерований латиницею список літератури зі збереженням її нумерації. Оформлення списку літератури має відбуватися за зразком, наведеним у  додатку 1 (розробленим на основі Harvard Referencing System: https://www.citethisforme.com/harvard-referencing ). Рекомендовані онлайн-транслітератори можна знайти за адресами: http://litopys.org.ua/links/intrans.htm  (транслітератор з української на порталі «Ізборник»); http://translit.net/ru/gost-7-79-2000/  (транслітератор із російської згідно з ГОСТ 7.79-2000). При транслітеруванні необхідно звертати увагу на написання прізвищ автора / авторів. Транслітерацію прізвищ здійснювати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №55 від 27 січня 2010 р. «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею». Правильність транслітерації українських імен та прізвищ можна перевірити на офіційному сайті: https://pasport.org.ua/vazhlivo/transliteratsiya
 6. Додаток 1. Зразок оформлення статті.

УДК 304(477)
Сергій Іванов
кандидат філософських наук, старший науковий співробітник
відділу філософських проблем етносу та нації
Інституту філософії імені Г.Сковороди НАНУ, м. Київ

ORCID: 0000-0003-3041-8945
Email: IvanovS@gmail.com

НАЗВА СТАТТІ
Анотація. Стаття присвячена окресленню та дослідженню низки важливих сюжетів історії та сьогодення Криму. Автор звертається до дослідження російської колоніальної політики на півострові. Ця політика мала наслідком нищення кримськотатарського народу та цілеспрямоване заселення Криму специфічними категоріями населення з «материкової» Росії, а згодом – і з радянської України. Колоніальний тиск царської влади після 1917 року на незначний період змінився ствердженням кримськотатарського націонал-комунізму як модернізаторського антиколоніального руху. Проте з другої половини 1930-х колоніальна політика на півострові відновилася, а в 1944 році втілилася в насильницькій депортації корінних народів, передусім кримських татар. Аж до другої половини 1980-х Кремль намагався взагалі не допустити повернення кримських татар на історичну батьківщину. Тільки у часи перебудови влада СССР погодилася дозволити таке повернення, проте намагалася одночасно всіляко його дозувати. Одночасно Кремль розгорнув спецоперацію з метою виводу Криму з-під української юрисдикції та закріплення його статусу як російської колонії. Тоді це не вдалося внаслідок розпаду СССР, проте ціль залишилася незмінною; російська анексія Криму була здійснена у 2014 році. Автор аналізує причини того, що російська пропаганда змогла ефективно вплинути на значну частину кримського населення. Стаття показує неефективну політику офіційного Києва з мінімізації наслідків російського колоніалізму на Кримському півострові у 1991-2014 роках. У статті предметом дослідження є також новітній етап колонізації Криму Росією, який розпочався у 2014 році. Автор робить висновки, що в останні роки до традиційних конфліктогенних чинників на Кримському півострові додалися нові, які вимагають ретельного вивчення.
Ключові слова: Крим, російський колоніалізм, кримські татари, деколонізація, кримська автономія, конфліктогенні чинники, постколоніальні дослідження.

 

Serhii Ivanov
PhD in Philosophy, Senior Research Associate,
Department of Philosophical Problems of Ethnicity and Nation
H. Skovoroda Institute of Philosophy
of the National Academy of Sciences of Ukraine

ORCID: 0000-0003-3041-8945
Email: IvanovS@gmail.com

ARTICLE TITLE

Abstract. The article is devoted to outlining and exploring a number of important stories of the history and present situation of the Crimea. The author turns to the study of Russian colonial policy on the peninsula. This policy resulted in the annihilation of the Crimean Tatar people and the deliberate settlement of Crimea by specific categories of population from "mainland" Russia, and subsequently - from Soviet Ukraine. The colonial pressure of the tsarist authorities was changed after 1917 for a short period with the assertion of Crimean Tatar national communism as a modernizing anti-colonial movement. However, from the second half of the 1930s, colonial policy on the peninsula resumed, and in 1944 it became embodied in the forced deportation of indigenous peoples, especially the Crimean Tatars. Up until the second half of the 1980s, the Kremlin tried not to allow the Crimean Tatars to return to their historical homeland at all. Only at the time of perestroika the authorities of the USSR agreed to allow such a return, but simultaneously tried to dispense it in every possible way. At the same time, the Kremlin launched a special operation aimed at removing Crimea from Ukrainian jurisdiction and securing its status as a Russian colony. Also this attempt failed because of the collapse of the USSR, but the goal remained unchanged; Russia's annexation of Crimea was carried out in 2014. The author analyzes the reasons that enable the Russian propaganda to influence a large part of the Crimean population effectively. The article illustrates the ineffective policy of official Kyiv to minimize the effects of Russian colonialism on the Crimean Peninsula in 1991-2014. The article also examines the newest stage of colonization of Crimea by Russia, which began in 2014. The author concludes that in recent years, new conflicting factors on the Crimean peninsula have been added to the traditional ones, and they all require further special studies.
Keywords: Crimea, Russian colonialism, Crimean Tatars, decolonization, Crimean autonomy, conflicting factors, post-colonial studies.

Постановка проблеми. …
Аналіз наукових публікацій. …
Мета статті. …
Виклад основного матеріалу. …
Висновки і пропозиції. …

1. Вебер А.Б., Логинов В.Т. и др. Союз можно было сохранить: Белая книга: Документы и факты о политике М.С. Горбачева по реформированию и сохранению многонационального государства. Изд. второе. Москва: АСТ, 2007. 526 с.
2. Грабовський С., Лосєв І. Azat Qirim чи колонія Москви? Імперський геноцид і кримськотатарська революція. Київ: Видавничий дім «Стилос», 2017. 120 с.
3. Громенко С. «Ми живемо в колонії»: навіщо Крим заселяють Росгвардією та ОМОНом (19 липня 2018 р.). URL: https://ua.krymr.com/a/29376773.html
4. [Джемілєв М.]. Таємне переселення росіян до Криму: Джемілєв назвав реальні цифри (25 травня 2018 р.) URL: https://www.segodnya.ua/ua/regions/krym/taynoe-pereselenie-rossiyan-v-krym-dzhemilev-nazval-realnye-cifry-1141606.html
5. Крымская автономная советская социалистическая республика, Крым. Большая советская энциклопедия. Т. 35 / гл. редактор О. Шмидт. Москва: Государственный институт «Советская энциклопедия». ОГИЗ РСФСР, 1937. С. 280 - 334.
6. Лосєв І. Правда і неправда про кримських українців (8 січня 2018 р.). URL: https://m.tyzhden.ua/column/207247
7. О культе личности и его последствиях. Доклад Первого секретаря ЦК КПСС тов. Хрущева Н.С. XX съезду Коммунистической партии Советского Союза 25 февраля 1956 года. URL: https://archives.gov.ua/Archives/Kult-L.php
8. Постановление Верховного Совета СССР «О выводах и предложениях комиссий по проблемам советских немцев и крымско-татарского народа» от 28.11.1989 г., № 845-1. URL: http://ndkt.org/o-vyvodah-i-predlozheniyah-komissiy-po-problemam-sovetskih-nemtsev-i-krymsko-tatarskogo-naroda.html
9. Советский энциклопедический словарь / гл. ред. Прохоров А. М., изд. 4-е. Москва: Советская Энциклопедия, 1987. 1600 с.
10. Сосна В. «История похожа на провокацию»: эксперты – о телеграм-канале «Суверенный Крым. URL: https://1k.com.ua/171-istoriya-pohozha-na-provokatsiyu-187-eksperty-o-telegram-kanale-171-suverennyj-krym-187.html
11. Colony. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Colony

References
1. Veber A.B., Loginov V.T. and others. (2007). Soyuz mozhno bylo sokhranyt’: Belaya knyha: Dokumenty y fakty o polytyke M.S. Horbacheva po reformyrovanyyu y sokhranenyyu mnohonatsyonal’noho hosudarstva. Yzd. vtoroe [The Union could be maintained: White Paper: Documents and Facts on MS Gorbachev's Policy for Reforming and Preserving a Multinational State. Ed. the second]. Moscow: AST. 526 p. (in Russian).
2. Grabovskyi S., Losiev I. (2017). Azat Qirim chy koloniya Moskwy? Imperskyi genocyd i krymskotatarska revoliuciia [Azat Qirim or the colony of Moscow? Imperial genocide and the Crimean Tatar revolution]. Kyiv: Vydavnychyi dim «Stylos». 120 р. (in Ukrainian).
3. Hromenko S. (2018). «My zhyvemo v kolonii»: navishcho Krym zaseliaut Ros·hvardieiu ta OMONom (19 lypnia 2018 r.) ["We live in a colony": why the Crimea is populated by the Rosguard and riot police (July 19, 2018)]. URL: https://ua.krymr.com/a/29376773.html (in Ukrainian).
4. [Dzhemiliev M.]. (2018). Taiemne pereselennia rosiian do Krymu: Dzhemiliev nazvav realni tsyfry (25 travnia 2018 r.) [The Russians' secret migration to Crimea: Dzhemilev called the real numbers (May 25, 2018)]. URL: https://www.segodnya.ua/ua/regions/krym/taynoe-pereselenie-rossiyan-v-krym-dzhemilev-nazval-realnye-cifry-1141606.html
(in Ukrainian).
5. Shmidt O. (ed.). (1937). Krymskaya avtonomnaya sovetskaya sotsyalystycheskaya respublyka, Krym [Crimean Autonomous Soviet Socialist Republic, Crimea]. Bol’shaya sovetskaya éntsyklopedyya. T. 35. Moscow: State Institute "Soviet Encyclopedia". OGIZ of the RSFSR. 280-334. (in Russian).
6. Losiev I. (2018). Pravda i nepravda pro krymskykh ukraintsiv (8 sichnia 2018 r.) [True and false about Crimean Ukrainians (January 8, 2018)]. URL: https://m.tyzhden.ua/column/207247 (in Ukrainian).
7. Khruschev N.S. (1956). O kul’te lychnosty y eho posledstvyyakh. Doklad Pervoho sekretarya TSK KPSS tov. Khrushcheva N. S. XX s’ezdu Kommunystycheskoy partyy Sovetskoho Soyuza 25 fevralya 1956 hoda [About the cult of personality and its consequences. Report of the First Secretary of the CPSU Central Committee Khrushchev N.S. of the XX Congress of the Communist Party of the Soviet Union on February 25, 1956]. URL: https://archives.gov.ua/Archives/Kult-L.php (in Russian).
8. Postanovlenie Verkhovnoho Soveta SSSR «O vyvodakh i predlozheniyakh komissiyi po problemam sovetskykh nemtsev i krymsko-tatarskoho naroda» ot 28.11.1989 h., № 845-1 [Resolution of the Supreme Soviet of the USSR "On the Conclusions and Proposals of Commissions on the Problems of Soviet Germans and the Crimean Tatar People" of 28.11.1989, No. 845-1]. URL: http://ndkt.org/o-vyvodah-i-predlozheniyah-komissiy-po-problemam-sovetskih-nemtsev-i-krymsko-tatarskogo-naroda.html (in Russian).
9. Prokhorov A.M. (ed.). (1987). Sovetskyiy éntsyklopedycheskiy slovar’ [Soviet Encyclopedic Dictionary]. Izd. 4-e. Moscow: Soviet Encyclopedia. 1600 p. (in Russian).
10. Sosna V. (2019). «Ystoriya pokhozha na provokatsiyu»: eksperty – o telehram-kanale «Suverennyy Krym» (4 iyunya 2019 g.) ["History is similar to provocation": experts – about the telegram-channel "Sovereign Crimea" (June 4, 2019)]. URL: https://1k.com.ua/171-istoriya-pohozha-na-provokatsiyu-187-eksperty-o-telegram-kanale-171-suverennyj-krym-187.html (in Russian).
11. Colony. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Colony (in English).

 

Положення про авторські права

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

 1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
 2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
 3. Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.